-->

Các điều luật lệ khi nhà đầu tư nước ngoài sở hữu cổ phiếu Việt Nam

Khi các nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam thì phải tuân thủ các quy định mà pháp luật Việt Nam đã ban hành. Như về quyền sở hữu không được quá 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh. Nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện các giao dịch cấm theo luật pháp Việt Nam. Nghiêm cấm tuyệt đối các hành vi thao túng giá cổ phiếu Việt Nam,…Đó là những điều lệ cơ bản khi nhà đầu tư nước ngoài sở hữu cổ phiếu của công ty ở Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài phải bảo đảm các giao dịch đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài phải bảo đảm các giao dịch đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam; không nhằm mục đích tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán…Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 51/2021/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân; trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thông tư quy định nghĩa vụ trong hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài, đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài; phải bảo đảm các giao dịch đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các giao dịch thực hiện bởi người có liên quan. Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan không nhằm mục đích tạo ra cung, cầu giả tạo; thao túng giá chứng khoán và các hành vi giao dịch bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

 Thị trường chứng khoán Việt Nam
Nhà đầu tư nước ngoài phải bảo đảm các giao dịch đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài; thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp và quyết toán thuế, phí, lệ phí, giá dịch vụ liên quan đến hoạt động chứng khoán tại Việt Nam; theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan; thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu, công bố thông tin về các giao dịch chứng khoán theo pháp luật; về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán…

Nhà đầu tư nước ngoài phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về chứng khoán

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam; dưới hình thức trực tiếp/ủy quyền cho đại diện giao dịch. Tổ chức kinh doanh chứng khoán mua, bán cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác. Đầu tư góp vốn, mua, bán, hoán đổi cổ phần; theo quy định pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán. Gián tiếp đầu tư dưới hình thức ủy thác vốn cho công ty quản lý quỹ; chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài quản lý.

Thông tư cũng quy định rõ về nghĩa vụ trong hoạt động cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam; tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ khi cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài; phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về chứng khoán
Nhà đầu tư nước ngoài phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về chứng khoán

Thông tư mới có hiệu lực từ ngày 16/8/2021

Khi cung cấp dịch vụ, tham gia đấu giá chứng khoán theo ủy quyền của nhà đầu tư nước ngoài thì công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam phải tách biệt riêng các lệnh giao dịch, chỉ thị đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài với các lệnh giao dịch, chỉ thị đầu tư của nhà đầu tư trong nước (nếu có) và của chính mình, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các doanh nghiệp Việt Nam; có trách nhiệm phân bổ công bằng và hợp lý tài sản cho từng khách hàng phù hợp với hợp đồng đã giao kết. Thông tư 51/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 16/8/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *